Skoči na glavno vsebino
Skupaj do doma!

Uporaba in vzdrževanje stanovanj

 

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)

Od najemnikov se pričakuje, da bodo skrbno in redno vzdrževali stanovanje ter z njim ravnali tako, kot da je le to v njihovi lasti. Najemniki v zvezi z vzdrževanjem stanovanj in pripadajoče opreme v stanovanju prevzamejo naslednje obveznosti:

 • tekoča popravila in vzdrževanje stanovanja (beljenje stanovanja, notranji opleski, zamenjava tesnil, varovalk, vtičnic ipd.),
 • popravila na vgrajeni opremi v stanovanju v obdobju 15 let po vgraditvi (zamenjava pohištvenega okovja, nadomestitev WC deske ipd.),
 • zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne oziroma neprimerne rabe in drugo) in
 • druge obveznosti v skladu s predpisanimi standardi vzdrževanja.

 Najemniki prevzemajo tudi obveznosti za popravila na skupnih delih stavbe, ki so posledica nepravilne oziroma neprimerne rabe, ki so jo je povzročili sami v skladu s predpisanimi standardi vzdrževanja.

Najemnik pri uporabi stanovanja:

 • mora odpraviti vse napake, ki so nastale zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe,
 • brez soglasja lastnika ne sme spreminjati stanovanjskih prostorov, vgrajene opreme, naprav, raznih izboljšav,
 • mora spoštovati hišni red – v njem so določena temeljna pravila sosedskega sožitja v večstanovanjski stavbi,
 • mora spoštovati določila najemne pogodbe,
 • solidarno odgovarja s povzročitelji škode, ki jo na skupnih delih oz. drugih posameznih delih, povzročijo osebe, ki pridejo v večstanovanjsko stavbo s povabilom oz. pozivom tega najemnika ali oseb, ki z njim sobivajo,
 • lahko zaprosi SS MONG za oddajo dela stanovanja v podnajem,
 • lahko zaprosi SS MONG za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja.

 

SS MONG mora:

 • izročiti stanovanje v stanju, ki najemniku omogoča normalno uporabo,
 • vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki najemniku zagotavljajo normalno uporabo,
 • odgovarjati za stvarne in pravne napake na oddanem stanovanju.

 

Stanovanje se uporablja za stanovanjske potrebe najemnika in njegove družine, upoštevajoč določila Stanovanjskega zakona.

SS MONG vzdržuje stanovanja tako, da opravlja investicijsko-vzdrževalna dela in s tem preprečuje poslabšanje stanovanjskih pogojev. Popravila oz. izboljšave se opravijo v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo najemnika.

V primeru posega SS MONG pravočasno seznani najemnika in zagotovi normalno uporabo po opravljenem posegu.

Vstop SS MONG oz. izvajalca v najemno stanovanje se, skladno s SZ-1, izvede do dvakrat letno ob predhodni najavi (Preveritev pravilne uporabe). Najemnik mora prav tako dopustiti, da se opravi ogled oz. razna dela za izboljšanje predmeta najema.

SS MONG ne more odreči najemniku soglasja za posege v stanovanju, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:

 • poseg je v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami in je v osebnem interesu  najemnika, za kar se šteje, da so izpolnjeni pogoji, če gre za:
 • posodobitev ali zahtevam gospodinjstva ustrezno rekonstrukcijo vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih ali sanitarnih naprav,
 • preureditev, ki je namenjena zmanjšanju porabe energije ali povečuje funkcionalnost,
 • izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev,
 • napeljavo telekomunikacijskega priključka,
 • stroške nosi najemnik,
 • sprememba ne ogroža interesa lastnika stanovanja in ostalih lastnikov oz. najemnikov v stavbi,
 • s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov večstanovanjske stavbe in zunanji izgled.

Če gre za bistveno spremembo ali izboljšavo lahko lastnik pogojuje svoje soglasje s tem, da bo predmet najema najemnik ob njegovi vrnitvi vzpostavil v prejšnje stanje ali da se najemnik odpove povrnitvi lastnih vlaganj.

 

Soglasje za oddajo v podnajem

Najemnik lahko del stanovanja odda v podnajem le s soglasjem lastnika. Zanj zaprosi z vložitvijo vloge za izdajo soglasja za podnajem. Oddajanje brez soglasja lastnika predstavlja krivdni odpovedni razlog.

 

Dovoljenje za opravljanje dovoljene dejavnosti

Najemnik za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja potrebuje pisno dovoljenje lastnika stanovanja. Za soglasje se zaprosi z vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Opravljanje dejavnosti brez dovoljenja lastnika predstavlja krivdni odpovedni razlog.

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Potrebujete pomoč ?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.

Želite biti obveščeni o javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem???

Prijava na e-novice