Skoči na glavno vsebino
Skupaj do doma!

Stanovanjska razmerja

SS MONG oddaja neprofitna stanovanja v najem zgolj na podlagi javnih razpisov. Počakati je treba na objavo, hkrati pa je na voljo tudi obrazec, na katerem se vlogo odda. Razpis opredeli, katera stanovanja so predmet razpisa ter navede pogoje in kriterije za točkovanje.

Ne, samske osebe tako kot osebe, trajno vezane na invalidski voziček ter slepi in gluhi, kandidirajo na ločenih podlistah – samski kandidirajo zgolj z drugimi samskimi.

Ne. Ker število stanovanj, ki so predmet javnega razpisa, po navadi ne zadošča, da bi se stanovanje dodelilo vsem, ki izpolnjujejo pogoje, se stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilcev točkujejo po kriterijih razpisa in se stanovanja dodeli tistim, ki zberejo največ točk.

Možnosti za uspeh ni mogoče napovedati. Do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem so upravičeni tisti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in zberejo najvišje število točk v primerjavi s številom razpisanih stanovanj. Število zbranih točk je odvisno od priznanja prednostnih kategorij, ki pa so znane ob objavi razpisa.

Ogled se ne opravi pri vseh prosilcih. Opravi se nenapovedano in le pri tistih, ki na podlagi predložene listinske dokumentacije zberejo zadostno število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Zdravstvene razmere prosilca se lahko upoštevajo le v dveh primerih:

  • priznana invalidnosti (predložiti je potrebno ustrezno dokazilo)
  • kronične bolezni zgornjih dihal (predložiti je potrebno ustrezno zdravniško potrdilo in hkrati ugotoviti prisotnost vlage v stanovanju prosilca)

Skupaj s prosilcem se lahko razpisa v okviru ene vloge udeležijo le osebe, ki jih je prosilec dolžan preživljati po zakonu. To pomeni: zakonski oz. zunajzakonski partner oz. partner prosilca,  mladoletni in polnoletni otroci, ki se še šolajo, a največ do 26. leta (potrebno priložiti potrdilo o vpisu), polnoletni otroci, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica.

Ne, to ni mogoče. Prosilec ne more izbirati, na katero listo (A ali B) se bo uvrstil. Razvršča se izključno na podlagi ugotovljene višine dohodka v določenem obdobju.

Neprofitna najemnina se računa individualno za vsako stanovanje. Glavna kriterija, ki najbolj vplivata na višino, sta površina stanovanja in število točk, ki so mu pripisane.

Primer:

Najemnina za stanovanje, veliko 55 m²  in točkovano s 320 točkami, znaša okvirno 231 EUR. 

Osebe z nizkimi dohodki lahko na pristojnem Centru za socialno delo zaprosijo tudi za subvencijo.

Kriterij velikosti stanovanj po Pravilniku o dodelitvi neprofitnih stanovanj ni vezan na strukturo stanovanja (število sob), pač pa na velikost. Normativi so razvidni iz naslednje tabele:

število članov gospodinjstva

površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine – lista A

površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine – lista B

 1-člansko

 od 20 m2 do 30 m2

 od 20 m2 do 45 m2

 2-člansko

 nad 30 m2 do 45 m2

 nad 30 m2 do 55 m2

 3-člansko

 nad 45 m2 do 55 m2

 nad 45 m2 do 70 m2

 4-člansko

 nad 55 m2 do 65 m2

 nad 55 m2 do 82 m2

 5-člansko

 nad 65 m2 do 75 m2

 nad 65 m2 do 95 m2

 6-člansko

 nad 75 m2 do 85 m2

 nad 75 m2 do 105 m2

 

V kvadraturi se upoštevajo tudi pomožni prostori, kot so kleti, balkoni in podobno, vendar se ne všteva celotne površine le-teh, pač pa se površina pomnoži z ustreznim faktorjem.

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih lahko prispeva upravičenec pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo lahko plačajo upravičenci, katerih dohodek presega mejo, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe znaša 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunane po pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona, brez vpliva lokacije. (Primer: za stanovanje v površini 55 m2, točkovano s 320 točkami, znaša lastna udeležba 5.932,08 EUR.

 

Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne po 10-ih letih z 2% obrestno mero. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom lastne udeležbe se določijo v pogodbi, ki jo je upravičenec do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem sklene s SS MONG.

 

Odkup neprofitnega stanovanja NI mogoč. Plačilo lastne udeležbe za dodelitev neprofitnega stanovanja ne pripelje do lastništva stanovanja. Lastna udeležba se po preteku določenega obdobja vrne vplačniku.

Vsem, ki vas zanima sodelovanje pri posameznih razpisih, predlagamo, da se naročite na obveščanje o novostih (kliknite za povezavo in sledite postopku prijave).

Mladi lahko v Mestni občini Nova Gorica pridejo do varnega najema z uspehom na:

  • klasičnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
  • razpisu za mlade

 

SSMONG trenutno ne načrtuje razpisa za oddajo najemnih stanovanj v najem mladim.

V najhujši stiski lahko zaprosite za bivalno enoto. V primeru, da izpolnjujete predpisane pogoje, vam jo lahko za določen čas oz. do prenehanja izrednih socialnih razmer, dodelimo.

V kolikor je najemno stanovanje neustrezno, lahko najemnik zaprosi za zamenjavo.

Izpolnjevati mora splošne pogoje:

- od vselitve sta minili že 2 leti

- zoper njega ne teče sodni postopek

- poravnane ima obveznosti

 

Prav tako mora izpolnjevati en dodaten pogoj:

- stanovanja je zaradi povečanja družine postalo premajhno

- stanovanje je zaradi odselitve uporabnikov oz. iz finančnih razlogov postalo preveliko

- stanovanje je iz zdravstvenih razlogov postalo po legi neustrezno

 

Ne glede na zapisano so do zamenjave upravičeni tudi najemniki, ki imajo del obveznosti vezanih na uporabo sedanjega stanovanja neporavnanih, ob pogoju, da so stanovanje pripravljeni zamenjati za manjše in po preselitvi skleniti dogovor o obročnem poplačilu dolga.

Če se ugotovi, da je najemnik upravičeni do zamenjave, bo uvrščen v seznam upravičencev in mu bo ponujeno primerno stanovanje, ko bo na vrsti in bo takšno stanovanje na razpolago. Povprečna doba realizacije zamenjave je 3 leta. Vloga za zamenjavo neprofitnega stanovanja

Oskrbovano stanovanje je namenjeno osebam, ki:

  • so starostno ali invalidsko upokojene in so praviloma starejše od 65 let
  • jim zdravstvene, ekonomske in psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranijo samostojnost v bivalnem okolju in zato popolnega institucionalnega varstva v zavodu ne potrebujejo

 

Oskrbovana stanovanja niso namenjena osebam, ki potrebujejo polno domsko oskrbo.

SS MONG je za namene dodeljevanja oskrbovanih stanovanj, ki se sprostijo, objavil trajen razpis, ki se ga lahko udeležite kadar koli.

Razpis za dodelitev namenskih oskrbovanih stanovanj je ODPRT.

 

  • Link: 

 

  • Vloga: 

Prijava za najem oskrbovanega stanovanja
 

Za oskrbovano stanovanje se plačuje:

  • najemnina
  • obratovalni stroški stanovanja

SS MONG svojih oskrbovanih stanovanj ne prodaja. 

Če ste:

- ožji družinski član najemnika

- vpisani v najemno pogodbo kot uporabnik

- imate na naslovu prijavljeno stalno bivališče,

ste upravičeni, da se z vami sklene najemno pogodbo.

Na SS MONG pošljite vlogo za sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika, v kateri prosite za sklenitev najemne pogodbe. Vloga za sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika

Po ločitvi oz. razpadu skupnosti se morata nekdanja zakonca dogovoriti, kdo bo ostal v stanovanju in sporazum overiti pri notarju.

Če se ne moreta sporazumeti, mora eden izmed njiju sprožiti postopek na Nepravdnem sodišču, da le ta odloči o sporu.

Bivši zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali ne postane najemnik, se mora izseliti v roku, ki ga določi sodišče.

Na podlagi takega sporazuma ali sodbe tisti, ki ostane v stanovanju, pri SS MONG vloži vlogo, s katero zahteva sklenitev najemne pogodbe z njim kot najemnikom oz. izbris partnerja iz najemne pogodbe. Vloga za sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske skupnosti ali prenehanju

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate poslati vlogo za sklenitev aneksa k najemni pogodbi. Vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi - vpis ali izbris uporabnika stanovanja

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate poslati vlogo za sklenitev aneksa k najemni pogodbi.

Če boste zaprosili za vpis osebe, ki ste jo dolžni preživljati po zakonu, vam bomo pripravili aneks k najemni pogodbi. Vloga za sklenitev aneks k najemni pogodbi - vpis ali izbris uporabnika

Če pa boste zaprosili za vpis osebe, ki je po zakonu niste dolžni preživljati pa le soglasje za oddajo dela stanovanja v podnajem. Vloga za izdajo soglasja za oddajo dela stanovanja v podnajem

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Potrebujete pomoč ?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.

Želite biti obveščeni o javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem???

Prijava na e-novice