Skoči na glavno vsebino
Skupaj do doma!

Plačevanje in računi

Najemnina se plačuje na:

TRR:

0128 4652 0972 769

IBAN:

SI56012846520972769

BIC:

BSLJ SI 2X

Račun za najemnino se lahko prejema na:

 • naslov najemnega stanovanja (preko UPN naloga),
 • e-banko (vlogo za prijavo na e-račun izpolnit na vaši banki),
 • preko trajnega naloga (povezava do obrazca).

 

V primeru, da se najemnina ne more redno odplačevati, obstajajo naslednje možnosti:

 • obročno odplačilo – dolg je možno poravnati v maksimalno 12-ih obrokih,
 • selitev v manjše stanovanje ali bivalno enoto.

 

Najemnik je dolžan plačevati:

 • najemnino,
 • individualne in skupne obratovalne stroške,
 • individualne stroške neposredno dobavitelju,
 • skupne obratovalne in druge morebitne stroške, ki nastanejo v zvezi z uporabo stanovanja, upravniku,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pristojnemu davčnemu organu.

 

Individualni obratovalni stroški na stanovanje, ki nastanejo zaradi uporabe stanovanja in niso zajeti v najemnini, so:

 • ogrevanje,
 • voda in kanalščina,
 • porabljena elektrika in priključna moč,
 • telefon,
 • kabelska televizija, televizija in radio,
 • porabljen plin in priključna moč,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
 • ostali stroški, povezani z uporabo stanovanja.

 

Skupni obratovalni stroški, ki nastanejo zaradi obratovanja skupnih delov večstanovanjske stavbe, so:

 • stroški elektrike za obratovanje skupnih naprav in razsvetljave skupnih prostorov,
 • stroški čiščenja skupnih prostorov,
 • stroški za delo hišnika,
 • stroški urejanja okolice,
 • drugi obratovalni stroški in stroški rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti na skupnih delih stavbe, ki jih najemniku zaračunava upravnik v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj.

Če obstajajo kakršne koli nejasnosti glede zaračunane storitve na računu najemnika, se ta obrne na upravnika večstanovanjske stavbe, ki skladno z zakonom skrbi za obračun stroškov obratovanja in vzdrževanja za celotno večstanovanjsko stavbo. V primeru, da račune izstavlja neposredno dobavitelj, se najemnik obrne na dobavitelja.

 

Najemnik stanovanja ima pravico zahtevati preveritev višine najemnine v skladu s 120. čl. SZ-1.

Najemnina se obračuna na podlagi najemne pogodbe. Račun se izstavi v začetku meseca za tekoči mesec. Datum plačila računa je do 20. dne v mesecu. Za plačila preko trajnega naloga je predviden datum plačila 18. dan v mesecu. 

Pristojni Center za socialno delo izda odločbo o subvenciji za neprofitno najemnino, ki se upošteva pri obračunu najemnine, in sicer je na izdanem računu za najemnino v višini subvencije znižana obveznost najemnika.

Pristojni Center za socialno delo izda odločbo o subvenciji za tržno najemnino, na podlagi katere se omenjena subvencija izplača na TRR lastnika do 15. dne v mesecu.

 

Višina najemnine se lahko spremeni tudi v primeru, da se ob preverjanju upravičenosti ugotovi neizpolnjevanje:

 • premoženjskega cenzusa,
 • dohodkovnega cenzusa.

 

1. Obročno odplačilo 

Najemnik lahko v smeri ohranitve najemnega razmerja zaprosi lastnika stanovanja za obročno odplačilo dolga iz naslova najemnine; dolg je možno poravnati v maksimalno 12-ih obrokih.

 

2. Selitev v manjše stanovanje oz. bivalno enoto zaradi nastanka dolga

Najemnike, ki so se znašli v okoliščinah, ki kažejo na dolgotrajno nezmožnost plačevanja najemnine in drugih stroškov, lahko lastnik preseli, upoštevaje višino dolga, bodisi v drugo primerno neprofitno stanovanje, ki je lahko po površini tudi manjše od primernega, bodisi v bivalno enoto.

 

3. SS MONG preverja, ali so najemniki upravičeni do neprofitne najemnine: 

 • vsakih 5 let – 90. člen Stanovanjskega zakona,
 • enkrat letno oz. ob spremembi premoženjskega stanja – Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025,
 • enkrat letno s preverjanjem premoženjskega in dohodkovnega cenzusa (velja le za najemnike in uporabnike stanovanj, ki so bila pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona v letu 2003 oddana v najem za tržno najemnino) – Sklep o stanovanjski najemnini,
 • enkrat letno s preverjanjem premoženjskega in dohodkovnega cenzusa (velja le za namenska najemna stanovanja za mlade) - Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim

 

Pri tem preveri, ali najemnik izpolnjuje naslednje pogoje: 

 • državljanstvo RS,
 • stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja SS MONG,
 • ustrezna vrednost premoženja,
 • ustrezna višina dohodkov.

 

4. Sprememba socialnega stanja

Najemnik, ki plačuje tržno najemnino (ne gre za najemnike, ki so plačevali tržno najemnino že pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona v letu 2003) in se mu socialno stanje spremeni (npr. sprememba v dohodkovnem/premoženjskem stanju, sprememba števila članov gospodinjstva), lahko zahteva preveritev socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno. Zahtevo odda na vlogi za ponovno preveritev socialnega stanja gospodinjstva najemnika. V postopku se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za upravičenost do neprofitne najemnine. Če so izpolnjeni, se tržna najemnina spremeni nazaj v neprofitno.

5. Preveritev višine najemnine

Najemnik lahko zahteva preveritev višine neprofitne najemnine; zahtevek odda k vlogi za preveritev in na podlagi vložene vloge in priložene dokumentacije prejme pisni odgovor, skupaj z informativnim izračunom.

Vlogo lahko oddate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče. Vložite jo lahko osebno, po pošti ali elektronsko prek portala e-uprava.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Potrebujete pomoč ?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.

Želite biti obveščeni o javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem???

Prijava na e-novice